31 I 2014 r.

31/01/2014 Big Band UMFC we Francji

Big Band Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy, dzię­ki Orkiestrze Sinfonia Varsovia wystą­pi z 14 kon­cer­ta­mi we Francji, gdzie trwa naj­więk­szy na świe­cie festi­wal popu­la­ry­zu­ją­cy muzy­kę kla­sycz­ną — La Folle Journée / Szalone Dni Muzyki. czy­taj wię­cej »