COVID-19

Przypominamy o konieczności zachowywania podstawowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.
Pracownicy UMFC bez objawów chorobowych po wejściu do budynku powinni:
- zachować dystans społeczny do 1,5 m;
- regularnie i dokładnie dezynfekować ręce (UMFC zapewnia preparat do dezynfekcji lub rękawiczki) zgodnie z udostępnionymi w tym zakresie instrukcjami;
- przestrzegać zasad higieny, w szczególności regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie ze stosownymi instrukcjami udostępnionymi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych; 
- zasłaniać usta i nos (maseczka ochronna - Uczelnia zapewnia możliwość zakupu maseczek ochronnych w wyznaczonych miejscach na jej terenie). Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje pracowników podczas: korzystania z ciągów komunikacyjnych, toalet i części socjalnych, przebywania w częściach wspólnych Uczelni, rozmowy z interesantami i osobami z zewnątrz oraz podczas kontaktu z innymi pracownikami spoza pokoju, w którym znajduje się stanowisko pracy;
- przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy dezynfekować powierzchnie dotykowe znajdujące się na stanowisku pracy;
- podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos; 
- dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były zawsze czyste i zdezynfekowane;
- często (nie rzadziej niż co 1,5 h.) wietrzyć pomieszczenia służbowe. 

Dokumenty, materiały i profilaktyka w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 37) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 375 w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tekst ujednolicony  10 kwietnia 2020 r.opracowany na podstawie — z. U. poz.511, 528 i 643
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 — poz 403
 7. Komunikat nr 1 Zespołu ds. Postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem
 8. Komunikat nr 2 Zespołu ds. Postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem
 9. Komunikat nr 3 Zespołu ds. Postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem
 10. Rekomendacja MNiSW
 11. Informacja GIS dla Uczelni
 12. Zalecenia MKiDN w związku z koronawirusem SARS‑6
 13. INSTRUKCJA DZIAŁANIA UMOŻLIWIAJĄCA BEZPIECZNĄ REALIZACJĘ ZAJĘĆ I INDYWIDUALNE KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY UCZELNI W WARSZAWIE I W BIAŁYMSTOKU
 14. JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z WIDEOKONFERENCJI – PRZEWODNIK IODO 
 15. Szczegółowe zasady dla pracowników UMFC
 16. Komunikat nr 11 z 12.10.2020 r. w sprawie postępowania w związku z epidemią SARS-CoV-2
 17. Oświadczenie uczestnika Wydarzenia

Zarządzenia Rektora

 1. Zarządzenie Rektora UMFC nr 17/2020 z dnia 3 marca 2020 r.
 2. Zarządzenie Rektora UMFC nr 18/2020 z dn. 10 marca 2020 r.
 3. Zarządzenie Rektora UMFC nr 19/2020 z dn. 11 marca 2020 r.
 4. ORDINANCE no. 19/2020 of 11.03.2020 on the on prevention of the spread of the COVID-19 virus among members of the FCUM community
 5. Zarządzenie Rektora UMFC nr 20/2020 z dn. 25 marca 2020 r.
 6. ORDINANCE NO. 20/2020 of 25.03.2020
 7. Zarządzenie Rektora UMFC nr 21/2020 z dn. 26.03.2020 w sprawie trybu pracy w UMFC w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19
 8. Zarządzenie Rektora UMFC nr 23/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 9. Zarządzenie Rektora UMFC nr 24/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV‑2 wśród członków społeczności UMFC
 10. Zarządzenie Rektora UMFC nr 25/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczania czynszu najmu lokali w domach studenckich UMFC
 11. Zarządzenie Rektora UMFC nr 26/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV‑2 wśród członków społeczności UMFC
 12. Zarządzenie Rektora UMFC nr 30/2020 z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie organizacji zajeć oraz korzystania z infrastruktury na terenie UMFC w Warszawie i Białymstoku oraz zmianie Zarządzenia nr 23/2020 oraz 26/2020
 13. Zarządzenie Rektora UMFC nr 56/2020 z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Uczestnictwa w Wydarzeniach Artystycznych Organizowanych przez UMFC
 14. Załącznik do Zarządzenia Rektora UMFC nr 56/2020 z dnia 18 września 2020 Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez UMFC
 15. Zarządzenie Rektora UMFC nr 65/2020 z dn. 21października 2020 roku w sprawie zasad polecania pracy zdalnej
Zasady postępowania i podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi
 1. Jak chronić siebie i swoich bliskich
 2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
 3. Wykaz telefonów i linków
 4. Jak zapobiegać zakażeniu (plakat)
 5. Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia (plakat)
 6. Zasady postępowania
 7. Telefoniczna informacja pacjenta

KILKA SŁÓW DO STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM COVID-19
KILKA SŁÓW DO STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM COVID-19 / 8 KWIETNIA 2020
KONTAKT Z UCZELNIĄ