Funkcja dydaktyczna i naukowa KNHiJO

Funkcja dydaktyczna
Zakres przedmiotów humanistycznych obejmuje pełny (od starożytności po współczesność) wykład historii filozofii i historii sztuki, a także wykłady z zakresu historii kultury, estetyki i filozofii muzyki. Dla osób studiujących w języku angielskim realizowany jest także wykład z wybranych zagadnień kultury polskiej.
Oferta Studium obejmuje również lektoraty z trzech języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. W przypadku studiów I stopnia lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2, a na studiach II stopnia egzaminem B2+, obejmującym specjalistyczne słownictwo muzyczne w zależności od specjalności.
Ponadto na specjalności śpiew solowy, śpiew solowy i aktorstwo oraz dyrygentura symfoniczno-operowa, jako przedmiot kierunkowy, prowadzone są zajęcia języka włoskiego, a dla studentów-obcokrajowców oraz stypendystów programu Erasmus zajęcia języka polskiego. Wykładowcy Studium prowadzą również zajęcia z zakresu fonetyki języka na specjalności śpiew solowy, śpiew solowy i aktorstwo oraz wokalistyka chóralna.

Funkcja naukowa
Pracownicy Studium są aktywni naukowo w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach: filozofii, filozofii muzyki, teorii i historii kultury muzycznej, estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwie, przekładoznawstwie, librettologii i językoznawstwie. Regularnie publikują, redagują, uczestniczą w konferencjach. Zakres badań obejmuje głównie kwestie interdyscyplinarne, co jest szczególnie ważne i cenne dla Naszej Uczelni, pozwala bowiem wzbogacić dyskurs muzyczny o treści w rozmaity sposób z muzyką korelujące.
Z publikacji Pedagogów zrealizowanych przez Wydawnictwo UMFC można wymienić dwa tomy pod red. M. Demskiej-Trębacz Z pogranicza muzyki-tańca-plastyki (2007) oraz Dla dobra i chwały muzyki polskiej. Z przeszłości i teraźniejszości warszawskiej uczelni muzycznej (2011), a także Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku (2008) pod red. T. Grzybkowskiej. Ukazały się także cztery tomy autorstwa K. Lipki Utopia urzeczywistniona. Metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego (2009), Pejzaż nadziei. Historyczny rozwój muzyki jako proces o charakterze teleologicznym (2010); Entropia kultury. Sztuka w ponowoczesnej pułapce (2013) oraz Abstrakcja i przestrzeń. Szkic o ekspansji myśli i sztuki (2018).
Z najnowszych publikacji można wymienić Basic English for Musicians. Symbols of Musical Notation (2015) E. Lesiak-Bielawskiej, Hector Berlioz. Potępienie Fausta. Libretto (2015) w tłumaczeniu i opracowaniu krytycznym M. Sokołowicz oraz Po-twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce i filozofii (2015) A. Szyjkowskiej-Piotrowskiej, wydaną we współpracy z wydawnictwem słowo/obraz terytoria.
W roku 2017 ukazały się dwie monografie wieloautorskie:
1) Muzyka i filozofia 1: Refleksje, konteksty, interpretacje pod red. K. Lipki;
2) Puccini na głosy pod red. S. Dąbka, A. Muszyńskiej-Andrejczyk i M. Sokołowicz.
W roku 2018 ukażą się:
1) pierwszy tom serii wydawniczej Studia librettologiczne i operologiczne pod red. A. Muszyńskiej-Andrejczyk;
2)  tłumaczenie libretta Poławiaczy pereł G. Bizeta w tłumaczeniu i opracowaniu krytycznym M. Sokołowicz;
3) drugi tom monografii wieloautorskiej Muzyka i filozofia pod red. K. Lipki.
Konferencje i sesje naukowe w latach 2011–2016
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Przeszłość przyszłości. Wkład warszawskiej uczelni muzycznej do europejskiej kultury, 2–4 czerwca 2011, kierownik naukowy: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz.
Konferencja Muzyka i filozofia, 22 maja 2013, kierownik naukowy: dr hab. Krzysztof Lipka.
Konferencja Muzyka i filozofia 2: sztuka i tajemnica, 27 marca 2014, kierownik naukowy: dr hab. Krzysztof Lipka, prof. UMFC.
Międzynarodowa Konferencja Puccini na głosy, 18 kwietnia 2015, kierownik naukowy: dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk, współpraca: dr Małgorzata Sokołowicz
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Muzyka polska i Biblia. Światło Słowa Bożego, 19–20 kwietnia 2016, kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Stanisław Dąbek.