Aktualności

28.01.2021 r.

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zakończył realizację projektu pod nazwą: "Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, VIII Oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Projekt formalnie zakończył się dnia 28 stycznia 2021 roku. Obecnie trwają czynności monitoringowe dotyczące wskaźników rezultatu w projekcie zgodnie z Umową o dofinansowanie.
Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi w dokumentacji aplikacyjnej i w rezultacie Uczelnia posiada obecnie w swoich zasobach nowoczesne, wyremontowane i wyposażone w innowacyjny sprzęt technologiczny 3 kameralne sale widowiskowe, które warunkują świadczenie atrakcyjnej oferty kulturalno-artystycznej dla szerokiego grona odbiorców.
Zakładane cele projektu zostały w pełni zrealizowane, produkty projektu zostały w pełni osiągnięte. Publiczność, studenci, pasjonaci muzyki zarówno Ci starsi i młodsi mają możliwość doświadczania walorów muzycznych w wysokiej jakości technologicznej i merytorycznej. Bogata oferta kulturalna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapewnia różnorodne formy prezentowania muzyki dla szerokiego grona odbiorców.
Ponadto zastosowane w projekcie rozwiązania zapewniają dostępność do produktów projektu osobom z niepełnosprawnościami , w tym z dysfunkcją słuchową.
Film promocyjny, prezentujący efekty wdrożenia projektu, szczegółowo pokazuje zakres modernizacji i nowej aranżacji 3 kameralnych sal widowiskowych.

24.10.2019 r.

Uroczyste otwarcie Sali operowej im. Stanisława Moniuszki odbyło się 24 października 2019 r. Wydarzenie uświetnił koncert pod dyrekcją prof. dr. hab. Janusza Przybylskiego, podczas którego zabrzmiały fragmenty z 2 aktu opery "Straszny dwór" Stanisława Moniuszki. 

  
Fotoreportaż z uroczystości

18.10.2019 r. - sesja fotograficzna trzech sal kameralnych - Kinga Karpati
Sala im. H. Melcera

Sala im. K. Szymanowskiego

Sala im. S. Moniuszki

Sesja fotograficzna została sfinansowania ze środków w ramach umowy nr POIS. 08.01.-00-14-0008/16 dla projektu pod nazwą: "Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku UMFC w Warszawie".

23.05.2019 r.
Uroczysty koncert z okazji otwarcia Sali audytoryjno-kinowej im. Karola Szymanowskiego miał miejsce 20 maja 2019 r. o godz. 12.00. Wystąpił Chopin University Big Band pod przewodnictwem Piotra Kostrzewy. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. 


Fotoreportaż z Uroczystości

22.05.2019 r.
W dniu 20.05.2019 r. UMFC uzyskał pozwolenie na jej użytkowanie. Sala audytoryjno-kinowa im. Karola Szymanowskiego została zgłoszona do odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy i uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie. W Sali operowej i na jej zapleczu kontynuowane są prace modernizacyjne stanowiące II etap realizacji modernizacji 3 sal. 

30.04.2019 r.
Zakończono montaż foteli kinowych wraz z dostawą mebli stanowiących pierwsze wyposażenie Sali. Tym samym modernizacja i aranżacja Sali audytoryjno-kinowej została sfinalizowana przed pierwotnie planowanym na 30.06.2019 r. terminem zakończenia prac. Jej efekt będzie można podziwiać już w maju. W celu uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie od nadzoru budowlanego, zawiadomiono odpowiednie organy państwowe o zakończeniu robót tj. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie. W Sali operowej i na jej zapleczu kontynuowane są prace modernizacyjne stanowiące II etap realizacji modernizacji 3 sal.

28.03.2019 r.
Zakończono montaż konstrukcji widowni w Sali audytoryjno-kinowej. Wykonawca przystąpił do montażu specjalnie zaprojektowanych do niej ściennych okładzin dźwiękochłonnych oraz układania parkietu w części scenicznej. Równolegle prowadzone są prace w zakresie układania instalacji elektrycznych. Na marzec zaplanowano w ramach II etapu rozpoczęcie prac związanych z przebudową instalacji elektrycznych w Sali operowej. Obecnie prowadzone są w pomieszczeniach na jej zapleczu. Prace będą polegały na ułożeniu nowego okablowania i osprzętu elektrycznego. Przebudowa ma na celu dostosowanie instalacji do współczesnych wymogów i potrzeb Uczelni.  Przewidywany termin zakończenia całości prac: wrzesień 2019 r.

25.02.2019 r.
Sala kameralna funkcjonuje już pełną parą. Odbywają się w niej  koncerty kameralne, przesłuchania, próby  oraz zajęcia dydaktyczne. W Sali audytoryjno – kinowej przygotowywana jest drewniana konstrukcja widowni oraz schodów ewakuacyjnych. Trwa montaż podkonstrukcji pod ścienne ustroje akustyczne oraz konstrukcji, w którą wbudowany zostanie ekran kinowy i głośniki. W  ramach II etapu prac w Sali operowej rozpoczęto prace demontażowe w zakresie budowlanym i instalacyjnym.

23.01.2019 r.
Koncert Inauguracyjny Sali Kameralnej im. Henryka Melcera miał miejsce we wtorek, 22 stycznia 2019 r., o godz. 12:00. Wykonawcami byli stypendyści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Adam Goździewski – fortepian, Mateusz Kowalski – gitara, Paweł Trojak – śpiew, Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.


Fotoreportaż z Uroczystości

23.01.2019 r.
W dniu 22.01.2019 r. UMFC uzyskał pozwolenie na jej użytkowanie. Sala kameralna im. Henryka Melcera wraz z pokojem obrad została przygotowana do odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy i uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie. W Sali audytoryjno – kinowej kontynuowane są prace związane z montażem sufitów podwieszonych oraz ściennych paneli akustycznych. Równolegle trwają prace instalacyjne  zakresie układania kabli elektrycznych dostosowanych do wymogów i potrzeb audiowizualnych, w tym kabli dedykowanych montażowi nowoczesnego systemu nagłaśniającego „Dolby ATMOS”. 
W ramach II etapu prac na zapleczu Sali operowej rozpoczęto roboty budowlano instalacyjne, w tym montaż instalacji wentylacji mechanicznej.

28.12.2018 r.
Zakończono modernizację i aranżację Sali Kameralnej wraz z pokojem obrad znajdującym się na poziomie II piętra. W celu uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie od nadzoru budowlanego, zawiadomiono odpowiednie organy państwowe o zakończeniu robót tj. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie. W pozostałych pomieszczeniach kontynuowane są prace adaptacyjne.

06.12.2018 r. rozpoczęcie II etapu prac związanych z modernizacją i adaptacją trzech kameralnych sal polegających na  zmianie wystroju wnętrz wraz z wyposażeniem stałym
W dniu 06.12.2018 r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu UMFC podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i aranżacją Sali operowej im. Stanisława Moniuszki. Przewidywany termin ich zakończenia został określony na dzień 30 września 2019 r. Z uwagi na prowadzone w Sali zajęcia Uniwersytet przekaże Wykonawcy teren po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej.  Wcześniej rozpoczęte zostaną prace budowlane na jej zapleczu, w tym prace związane z montażem wentylacji mechanicznej

28.11.2018 r.
Zakończono prace w zakresie instalacji c.o. w Sali kameralnej i Sali audytoryjno – kinowej oraz instalacji wod. – kan. waz z białym montażem w nowoprojektowanej łazience. Wykonano też montaż instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach technicznych, stanowiących zaplecze sal. W Sali kameralnej trwają prace wykończeniowe w zakresie układania paneli akustycznych. Zakończono prace związane z układaniem parkietu oraz z montażem osprzętu i opraw elektrycznych. W Sali audytoryjno – kinowej kontynuowane są prace związane z montażem sufitu podwieszonego, okładzin akustycznych ścian oraz prace w zakresie instalacji elektrycznych i systemu sygnalizacji pożaru.  

18.10. 2018 r.
W obu salach trwają prace związane z montażem podkonstrukcji pod sufity podwieszone  oraz pod ścienne panele akustyczne. Przystąpiono do budowy podestów, do których montowane będą fotele teatralne i audytoryjne. W Sali kameralnej im. Henryka Melcera zakończono roboty w zakresie ułożenia kabli elektrycznych i systemu sygnalizacji pożaru.

20.09. 2018 r.
Zakończono prace demontażowe w dwóch salach i w pomieszczeniach zaplecza objętych przedmiotem umowy. Od września 2018 r. wykonywana jest przebudowa instalacji elektrycznej oraz wymiana instalacji c.o. Równolegle prowadzone są prace budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji robót wykończeniowych, w tym związane ze wzmocnieniem wsporników wykusza w Sali kameralnej im. Henryka Melcera.

03.08.2018 r. – rozpoczęcie I etapu prac związanych z modernizacją i adaptacją trzech kameralnych sal polegających na  zmianie wystroju wnętrz wraz z wyposażeniem stałym
Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu robót budowlano – wykończeniowych w zakresie modernizacji i nowej aranżacji trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku UMFC. Po zakończeniu w 2017 roku prac rozbiórkowych w zakresie w/w inwestycji, przystąpiono do I etapu realizacji projektu tj. zmiany wystroju i wyposażenia stałego Sali kameralnej im. Henryka Melcera oraz Sali audytoryjno-kinowej im. Karola Szymanowskiego. Rozpoczęto roboty demontażowe wyposażenia (fotele, podesty), istniejących okładzin akustycznych i innych elementów wykończeniowych.
Planowane terminy zakończenia prac: 30.06.2019 r.

05.2018 r. – tablice informacyjne
W związku z realizacją projektu „Modernizacja i aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem  w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” w witrynie, obok głównego wejścia do Uniwersytetu, a także na I piętrze pojawiły się tablice informujące o projekcie.

26.07.2017 r. - rozpoczęcie prac
26 lipca 2017 roku ruszyły prace związane z realizacją projektu „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”. Prace rozpoczęto jednocześnie w kilku miejscach. Zdemontowano sprzęt znajdujący się w pomieszczeniu służącym do wyświetlania filmów, między innymi stoły do montażu i przewijania taśmy filmowej oraz projektory, które coraz rzadziej można spotkać w nowoczesnych salach kinowych.

Następnie w ruch poszedł sprzęt do wyburzeń.

Po schodach zostało tylko wspomnienie…

W Sali Kameralnej im. H. Melcera zdemontowano już krzesełka i trwają przygotowania do zabezpieczenia instalacji wentylacyjnej.