Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali koncertowej w UMFC

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i sali koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach VIII osi priorytetowej, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Numer naboru: POIS.08.01-00-00-1025/17.

GENEZA
Realizacja projektu pod nazwą „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” jest kontynuacją działań władz Uczelni zmierzających do modernizacji infrastruktury technicznej oraz dostosowania jej  do współczesnych wymogów edukacyjnych i artystycznych. Strategią projektu jest możliwość upowszechniania kultury europejskiej, w szczególności Polskiej, w kraju i za granicą, promocja dokonań młodych kompozytorów i wykonawców, docieranie z utworami  „kultury wysokiej” do różnych środowisk społecznych  w kraju i na świecie. Możliwość bezpośredniej dostępności do prezentowanych wydarzeń za pośrednictwem najnowocześniejszych technik multimedialnych pozwoli także na uczestnictwo w odbiorze grupom o trudnym dostępie do kultury.

W pomieszczeniach studyjnych i reżyserni  na poz. -1 i -2 odbywać się będą:

 • sesje nagraniowe muzyki klasycznej, jazzowej i estradowej, w określonych przypadkach prezentacje dla publiczności;
 • zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz warsztaty grup zainteresowania (odbiorca zewnętrzny) w zakresie montażu i stosowania efektów dźwiękowych w filmie  oraz  teatrze;
 • zajęcia z zastosowania technik multimedialnych w sztuce i reklamie;
 • transmisje internetowe wydarzeń artystycznych, odtwarzanie nagrań w celach popularyzatorskich i edukacyjnych;
 • egzaminy i konkursy z zakresu reżyserii dźwięku i technik multimedialnych (w tym – międzynarodowe).

W Sali Koncertowej zaplanowano  kontynuację  projektów koncertowych realizowanych przez UMFC w cyklu rocznym  z możliwością dokonywania nagrań obrazu i  dźwięku, wynikającą z udoskonalenia akustyki pomieszczenia oraz modernizacji sprzętu nagraniowego. Rejestracja koncertów stanowić będzie materiał do emisji internetowych popularyzujących muzykę w wykonaniu młodego pokolenia instrumentalistów i wokalistów, a także uznanych artystów krajowych i zagranicznych. Bezpośrednimi odbiorcami proponowanych przez Uczelnię wydarzeń będą zarówno melomani o zróżnicowanym poziomie wykształcenia, a także reprezentujący różne grupy wiekowe oraz turyści licznie odwiedzający Warszawę, dla których projekt zakłada możliwość transmisji imprez odbywających się w Sali Koncertowej na ekran zainstalowany w przestrzeni patio gmachu oraz organizację koncertów i innych przedsięwzięć artystycznych na patio, z możliwością profesjonalnego nagłośnienia w kierunku Parku im. B. Wodiczki.

Takie „otwarcie” Uczelni między innymi na publiczność rekrutującą się spośród przebywających w Warszawie turystów ma szczególne znaczenie w kontekście efektów Roku Chopinowskiego, symbolicznego powiązania Warszawy z osobą kompozytora, a także bliskości Muzeum Fryderyka Chopina. Uniwersytet noszący imię polskiego  kompozytora i pianisty budzi uzasadnione zainteresowanie nie tylko potencjalnych studentów zagranicznych, ale zwyczajnych odbiorców sztuki, znajdujących satysfakcję w uczestniczeniu w recitalach chopinowskich i koncertach nawiązujących do twórczości polskiego geniusza.

                

                

                

                

CEL OGÓLNY
Poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury oraz wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych.

CEL BEZPOŚREDNI
Lepsza dostępność infrastruktury kultury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa poprzez wzrost potencjału turystycznego, rozwój e-kultury oraz przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury.

Cele te wpisują się w cele osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski, jak również stworzenie i poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury.

DZIAŁANIA
Projekt przewiduje przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z zakupem wyposażenia niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej. Planowane prace:

 • Pomieszczenia studyjne – przebudowa i remont mają na celu dostosowanie układu pomieszczeń do funkcji, zapewnienie jak najlepszej akustyki oraz podniesienie standardu użytkowania i kształcenia, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wskazane pomieszczenia objęte siecią audio-wideo będą mieć zapewnioną swobodną wymianę sygnałów audio, wideo i sterujących opartą o technologię dystrybucji sygnałów w standardach Audio over IP (np. Livewire, Ravenna, lub Dante) oraz urządzeń (ruterów) klasy Mediornet, Lawo, Axia lub równoważnych. Zarządzanie siecią audio-wideo będzie odbywać się z poziomu roboczych stacji o definiowanych poziomach uprawnień. W Zespole studyjnym do nagrań muzycznych i Studiu wielofunkcyjnym WRD system sterowania sygnałami audio-wideo będzie wspomagany rozwiązaniami kompleksowego zarządzania systemami audio-wideo klasy VSM (Virtual Studio Manager) lub Magnum lub równoważnymi.
  Wskazane pomieszczenia studyjne będą wyposażone w systemy do rejestracji i montażu dźwięku w standardzie Pro Tools (system jest już używany przez WRD) z jakością przynajmniej 96kHz/24 bity, narzędzia do normalizacji głośności dźwięku według rekomendacji EBU R128 oraz profesjonalny system monitorowy zgodnie z wymaganiami.
  Wybrane pomieszczenia będą posiadać dodatkowe systemy do edycji dźwięku wyspecjalizowane w montażu muzycznym, masteringu lub rekonstrukcji dźwięku, stanowiska do obsługi instrumentów MIDI oraz urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć z użyciem technologii teleprzekazu i e-learningu przez służące do tego celu wyspecjalizowane systemy.
 • Sala Koncertowa – zakup wyposażenia w postaci kamer, oświetlenia i nagłośnienia by osiągnąć warunki akustyczne i technologiczne umożliwiające zarówno nagrania dźwięku jak i wizji wydarzeń muzycznych oraz np. wykładów, konferencji, etc.  Wszystkie wydarzenia artystyczne będą mogły być bezpośrednio emitowane drogą Internetową i odbierane przez grupy społeczne zagranicznych partnerów Uczelni.
  Wszystkie wskazane powyżej elementy projektu są kwalifikowalne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (za wyjątkiem poniesionych kosztów na opracowanie planów i projektów).

      

KORZYŚCI
Rezultatami projektu będzie poprawa zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze realizowana poprzez:

 • stworzenie infrastruktury do rozwoju nowoczesnych technik multimedialnych, przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury,
 • stworzenie warunków do nagrywania koncertów, warsztatów, przesłuchań,
 • utworzenie nowej przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej,
 • organizację pokazów filmowych, transmisji internetowych oraz tłumaczeń symultanicznych przekazywanych on-line w internecie,
 • umożliwienie rozwoju nowych i nowatorskich form prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej,
 • włączenie osób niesłyszących i niedosłyszących oraz niedowidzących do uczestnictwa w ofercie kulturalnej,
 • większe możliwości rozwoju współpracy międzynarodowej,
 • popularyzację współczesnej twórczości muzycznej.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina beneficjentem z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”. Uroczystość z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacja na stronie MKDiN