Stypendia i pomoc materialna

Szanowni Studenci i Doktoranci,

informujemy i przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia pomoc materialną. Szczegółowe zasady ich przyznawania określa Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów UMFC

Decyzją JM Rektora UMFC termin składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2021/2022 został przedłużony do 15 października 2021 r. Wnioski należy składać osobiście w Dziale Nauczania lub wysłać pocztą tradycyjną. Wyliczenia dochodu dokonuje Dział Nauczania na podstawie załączonej dokumentacji. Wyliczenia średniej dokonuje Dziekanat (wniosek bez wyliczonej średniej należy złożyć bezpośrednio do Dziekanatu).

Inne programy stypendialne:

Erasmus+

Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Stypendia przyznawane na wniosek Rektora Uczelni składany do MKiDN w terminie do 15 października, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia. Liczba wniosków z jednej uczelni nie może przekroczyć 0,5% ogólnej liczby studentów tej uczelni. Student zainteresowany uzyskaniem stypendium MKiDN przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi w terminie określonym przez Rektora.

Młoda Polska
Program przeznaczony dla młodych artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają – filmie, fotografii, literaturze, muzyce, sztukach wizualnych, tańcu lub teatrze.

Gaude Polonia
Pro­gram prze­zna­czo­ny dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny: film, fo­to­gra­fia, kon­ser­wa­cja za­byt­ków, li­te­ra­tu­ra/prze­kład, mu­zy­ka, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, kry­ty­ka sztu­ki, te­atru i filmu.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Stypendia adresowane studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne

Bridge to the Future - Fundusz Wsparcia Młodych Artystów-Muzyków
Program (organizowany we współpracy z Fundacją Globalworth oraz Julian Cochran Foundation) skierowany jest do artystów-muzyków w wieku od 18 do 26 lat. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół muzycznych oraz studenci i absolwenci uczelni muzycznych, osoby posiadające obywatelstwo polskie.

Stypendium wojewódzkie

Stypendia zagraniczne 

Program Fulbrighta
Największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie.

Niemiecka Centrala Wymiany Myśli Akademickiej
Przegląd najważniejszych stypendiów DAAD dla studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych. BROSZURA INFORMACYJNA DAAD