Stypendia i pomoc materialna

Szanowni Studenci i Doktoranci,
informujemy i przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia i pomoc materialną. Szczegółowe zasady ich przyznawania określa Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów UMFC

Wnioski stypendialne na rok akademicki 2023/2024 można składać do dnia 17 października 2023 r.  Wnioski należy składać osobiście w Dziale Nauczania lub wysłać pocztą tradycyjną. Wyliczenia dochodu do stypendium socjalnego dokonuje Dział Nauczania na podstawie załączonej dokumentacji, zaś wyliczenia średniej do stypendium Rektora dokonuje Dziekanat. 
UWAGA: Wniosek o stypendium Rektora bez wyliczonej średniej należy złożyć bezpośrednio do Działu Nauczania.
Wniosek powinien zawierać ponumerowane załączniki i być kompletny.

- REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UMFC

- STYPENDIUM REKTORA PUNKTACJA OSIĄGNIĘCIA
- ZAŁACZNIK NR 4 STYPENDIUM REKTORA PRZELICZANIE
- WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 2023-2024

- ZAŁĄCZNIK NR 1 STYPENDIUM SOCJALNE WYMAGANE DOKUMENTY
- ZAŁACZNIK NR 2 STYPENDIUM SOCJALNE ZASADY WYLICZEŃ
- WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENIDUM SOCJALNEGO 2023-2024

- WNIOSEK O PRZYZANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2023-2024

- WNIOSEK O PRZYZANIE ZAPOMOGI 2023-2024

- REGULAMIN WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO UMFC
- WNIOSEK O PRZYZANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Inne programy stypendialne:

Erasmus+

Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz inne stypendia zagraniczne pod patronetem MKiDN https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-zagraniczne 
Stypendium MKDNiS przyznawane na wniosek Rektora Uczelni składany do MKiDN w terminie do 15 października, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia. Liczba wniosków z jednej uczelni nie może przekroczyć 0,5% ogólnej liczby studentów tej uczelni. Student zainteresowany uzyskaniem stypendium MKiDN przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi w terminie określonym przez Rektora.

Młoda Polska
Program przeznaczony dla młodych artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają – filmie, fotografii, literaturze, muzyce, sztukach wizualnych, tańcu lub teatrze.

Gaude Polonia
Pro­gram prze­zna­czo­ny dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny: film, fo­to­gra­fia, kon­ser­wa­cja za­byt­ków, li­te­ra­tu­ra/prze­kład, mu­zy­ka, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, kry­ty­ka sztu­ki, te­atru i filmu.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Stypendia adresowane studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne

Bridge to the Future - Fundusz Wsparcia Młodych Artystów-Muzyków
Program (organizowany we współpracy z Fundacją Globalworth oraz Julian Cochran Foundation) skierowany jest do artystów-muzyków w wieku od 18 do 26 lat. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół muzycznych oraz studenci i absolwenci uczelni muzycznych, osoby posiadające obywatelstwo polskie.

Stypendium wojewódzkie 

Stypendia zagraniczne 

Program Fulbrighta
Największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie.

Niemiecka Centrala Wymiany Myśli Akademickiej
Przegląd najważniejszych stypendiów DAAD dla studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych. BROSZURA INFORMACYJNA DAAD