Planowanie wizji i strategii kariery artystycznej

Prowadząca: mgr Anna Proszowska-Sala

To przedmiot fakultatywny związany z rozwojem zawodowym i osobistym. Koncentruje się na wyzwalaniu potencjału twórczego, kreatywności, poszerzeniu perspektywy w odniesieniu do osobistych i zawodowych możliwości, definiowania własnej zawodowego potencjału, powołania, długo i krótkoterminowych celów oraz projektowaniu wizji i strategii kariery artystycznej.

Przedmiot nastawiony jest również na zwiększenie, a następnie utrzymanie wyższego poziomu osobistej efektywności. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technik pracy, wiedzy i umiejętności psychologicznych prowadzącej, Program przedmiotu pomaga stawić czoła i przekształcić narzucone przez siebie przeszkody w realizację działań .

Przedmiot skierowany do wszystkich wydziałów studiów: licencjackich (II, III, IV rok), magisterskich (I, II rok), doktoranckich.)

Zakres merytoryczny – zagadnienia wykładowe i warsztatowe

 • Self-Assesment – określenie punktu wyjścia – Gdzie jestem teraz?
 • Definiowanie artystycznej tożsamości.
 • Mapowanie sukcesu i redefinicja sukcesu we współczesnej branży muzycznej – Poszerzenie perspektywy patrzenia na aktualne i potencjalne osobiste możliwości działalności artystycznej i zawodowej, idee i pomysły. Poszukiwanie rozwiązań, eksperymentowanie.
 • Doprecyzowanie lub zredefiniowanie własnych celów zawodowych i osobistych.
 • Zasady odnoszenia sukcesu w życiu zawodowym.
 • Rozwijanie strategicznego podejścia do zarządzania swoją przyszłą karierą zawodową. Nadanie priorytetów i mierników efektywności swoim działaniom.
 • Kształtowanie proaktywnej postawy w opozycji do postawy reaktywnej.
 • Budowanie świadomości ograniczających przekonań własnych i oraz przekonań wzmacniających, które mają wpływ na indywidualnej kształtowanie kariery zawodowej: instrumentalnej i pedagogicznej.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i frustracją.
 • Zarządzanie sobą w czasie – Prezentacja metod lepszego planowania swojej pracy. Określenie właściwych proporcji na konieczne działania w obszarach: ćwiczenie, tworzenie, działalność artystyczna, pedagogiczna, marketing, promocja, nawiązywanie kontaktów, budowanie swojego CV, rozwój osobisty, nabywanie nowych kompetencji, odpoczynek, życie osobiste.
 • Rola odwagi w rozwoju kariery artystycznej – Jak sobie radzić ze strachem przed porażką, oceną i popełnieniem błędu, odmową i rozczarowaniem.
 • Stworzenie Wizji Swojej Kariery Artystycznej i Zawodowej w określonej perspektywie czasowej. Stworzenie Planu działania.
 • Obietnica marki osobistej; Tożsamość marki osobistej; Korzyści zawodowe z silnej marki osobistej.
 • Profesjonalne Bio.
 • Profesjonalne CV.
 • Signature Story, Signature Voice, Signature Content i Signature Style.

 

 

 

Każdy student, który weźmie udział w Programie będzie mógł m.in:

 • Ustalić swoje priorytety i określić swoje wartości – to, w co wierzy i co jest dla niego w życiu zawodowym najważniejsze.
 • Zweryfikować stan obecny –- z jakimi emocjami, planami, rozterkami jest teraz w odniesieniu do swojej przyszłej pracy, czy kariery zawodowej i artystycznej
 • Zweryfikować kierunek, w którym chciałby zmierzać? Kim chciałby się stawać?
  w perspektywie krótko i długoterminowej?
 • Przyjrzeć się na nowo swoim ASPIRACJOM
 • Uporządkować intencje, myśli, pragnienia oraz sposób patrzenia na rozwój własnej kariery w dłuższej perspektywie
 • Poszerzyć swoją perspektywę na temat doświadczeń z przeszłości i tego, czego może się z nich nauczyć i jak je wykorzystać?
 • Zweryfikować swoje motywy, emocje, pasje i marzenia, które stały u podstaw jego dotychczasowych decyzji zawodowych
 • Zweryfikować własne oczekiwania wobec pracy, kariery tak obecnej jak i przyszłej oraz kluczowych aspektów swojego życia osobistego
 • Określić swoje fundamentalne „DLACZEGO”? Czyli wskazać główne powody
  i motywacje, które stać będą u podstaw jego przyszłego działania zawodowego i osobistego
 • Poszerzyć perspektywę na temat ograniczających go przekonań i tego, co go dziś faktycznie hamuje w odniesieniu do swojej przyszłej kariery zawodowej i artystycznej
 • Zaprojektować wizję rozwoju swojej kariery zawodowej i artystycznej. Stworzyć swój własny PLAN działań

Metody prowadzenia zajęć:

 • Wykłady
 • Prezentacja case study
 • Warsztaty
 • Dyskusje
 • Metody pracy kreatywnej – Points of You
 • Dedykowane materiały ćwiczeniowe i dydaktyczne
 • Prezentacje własnych projektów przygotowanych przez studentów

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania: semestr zimowy i letni (dwa semestry). Możliwość zapisu na zajęcia – tylko raz w roku akademickim
 • ECTS w każdym semestrze: ECTS przyznawane są dopiero po ukończeniu całego kursu – czyli dwóch semestrów w liczbie 4 punktów ECTS
 • Liczba godzin tygodniowo: Zajęcia odbywają się co tydzień, w poniedziałek o godz. 9.00-10.30: 2h wykładowe Forma zajęć: wykład+ćwiczenia+dyskusje+prezentacje case study
 • Forma przeprowadzania zajęć: online
 • Limit miejsc: 50
 • Zgłoszenia: - link do USOSA
 • Czy zgłoszenie obejmuje tylko jeden semestr, czy od razu dwa? W przypadku tego przedmiotu Zgłoszenie obejmuje dwa semestry