Podyplomowe Studia Dyrygentury Orkiestr Dętych 2024-2026

OFERTA EDUKACYJNA
Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich), drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych magisterskich.
W przypadku osób legitymujących się dyplomem uzyskanym za granicą, wymagany jest zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia zagranicznej uczelni, uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
Studia podyplomowe prowadzone są w języku polskim.
Studia Podyplomowe są płatne. Odpłatność za Studia ustala co roku Rektor Uczelni.
Aktualny cennik można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.bip.chopin.edu.pl/zarzadzenie/z-16-2024

Cel studiów
Celem czterosemestralnych studiów jest kompleksowe przygotowanie do zawodu kapelmistrza orkiestry dętej, doskonalenie warsztatu dyrygenckiego oraz możliwość przygotowania do przewodu doktorskiego.

Sylwetka kandydata
Absolwenci polskich uczelni z tytułem licencjata lub magistra (nie jest wymagane ukończenie studiów muzycznych); absolwenci zagranicznych uczelni z tytułem bachelor lub master; obywatelstwo polskie nie jest wymagane.

Termin studiów
Październik 2024 – maj 2026 (szesnaście zjazdów weekendowych w ciągu czterech semestrów).

Program studiów
Dyrygentura orkiestr dętych, instrumentacja na orkiestrę dętą, instrumentoznawstwo, literatura specjalistyczna, kształcenie słuchu, język angielski. Zajęcia praktyczne realizowane są z Orkiestrą Koncertową Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Język wykładowy - polski

Wykładowcy 
W ramach Studium zajęcia dyrygentury orkiestr dętych prowadzą wykładowcy: 
prof. dr hab. Szymon Kawalla
prof. dr hab. Janusz Przybylski
ppłk dr Marcin Ślązak
dr Jarosław Praszczałek 
Instrumentacja na orkiestrę dętą oraz instrumentoznawstwo z elementami czytania partytur: mgr Tomasz Labuń
Kształcenie słuchu: mgr Agnieszka Mroczek 
Specjalistyczna literatura muzyczna: dr Jarosław Praszczałek 
Język angielski: dr Elżbieta Lesiak-Bielawska
Pianiści-akompaniatorzy: dr Paweł Pawlik, Natalia Czach, Łukasz Nagórka, Misato Tokuda 

Zasady ukończenia:
Zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego. 

 

REKRUTACJA
Warunki przystąpienia do rekrutacji
Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wynosi  250,00 PLN. 
70 2490 0005 0000 4600 5158 8131

Podyplomowe Studia – rekrutacja 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa
w tytule: imię, nazwisko kandydata, nazwa studiów podyplomowych 

Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne
1.    Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru)
2.    Kwestionariusz osobowy (wg wzoru)
3.    Trzy fotografie (wymiar 3 x 4 cm)
4.    Kopia dyplomu ukończenia I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu
5.    Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (zawarte we wzorze podania o przyjęcie na studia podyplomowe)
6.    Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne dla cudzoziemców
1.    Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru)
2.    Kwestionariusz osobowy (wg wzoru)
3.    Trzy fotografie (wymiar 3 x 4 cm)
4.    Kopia dyplomu ukończenia I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu
5.    Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (zawarte we wzorze podania o przyjęcie na studia podyplomowe) 
Inne dokumenty, jeśli takie zostały określone w decyzji o warunkach rekrutacji studiów podyplomowych
6.    Poświadczoną kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo podpisane oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
7.    Odpis zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznanego zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego albo drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
8.    Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego
9.    Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

Zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez kandydata stwierdza pracownik UMFC przyjmujący dokumentację.

Czynności z zakresu rekrutacji i przebiegu Studiów Podyplomowych koordynuje Sekretariat Studiów Podyplomowych.

Zasady przyjęcia:
Złożenie dokumentów w wymaganym terminie
Egzamin z predyspozycji dyrygenckich. W ramach egzaminu kandydat jest zobowiązany zadyrygować jednym z wybranych utworów:

Wolfgang Amadeusz Mozart –Eine kleine Nachtmusik KV 525, cz. I Allegro https://imslp.org/wiki/Eine_kleine_Nachtmusik%2C_K.525_(Mozart%2C_Wolfgang_Amadeus)

Józef Haydn – Symfonia Wojskowa G-dur nr 100, cz. I Adagio; Allegro
https://imslp.org/wiki/Symphony_No.100_in_G_major,_Hob.I:100_(Haydn,_Joseph)

Stanisław Moniuszko – Uwertura fantastyczna Bajka
https://imslp.org/wiki/Bajka_(Moniuszko%2C_Stanis%C5%82aw)

Rozmowa kwalifikacyjna.
Podczas rozmowy kandydat jest zobowiązany do przedstawienia swojego życiorysu artystycznego oraz do odpowiedzi na pytania dotyczące historii ruchu orkiestr dętych.

 

 

Organizator studiów
Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

 

Kierownik studiów: dr Jarosław Praszczałek
jaroslaw.praszczalek@chopin.edu.pl
tel. 514 095 317

 

Sekretarz: Wojciech Parchem
wojciech.parchem@adm.chopin.edu.pl
tel.: 22 2789 248

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Sekretariat Studiów Podyplomowych, pok. 312
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa