Koło Naukowe Muzyki Organowej

prof. dr hab. Jan Bokszczanin - opiekun Koła Naukowego Muzyki Organowej

1. Siedziba Koła Naukowego Muzyki Organowej
Siedzibą Koła Naukowego Muzyki Organowej (zwanego dalej KNMO) jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5 (zwany dalej Uczelnią).

2. Cele i zadania KNMO
poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu: organoznawstwa, form muzycznych, literatury organowej, kameralistyki organowej, gry liturgicznej, techniki i praktyki wykonawczej muzyki organowej jak i innych zagadnień mających związek z muzyką organową,
rozwijanie życia naukowego i artystycznego członków KNMO,
współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi na terenie Uczelni i w Polsce,
promowanie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku,
integracja środowiska studentów różnych kierunków Uczelni zainteresowanych tematyką muzyki organowej,
popularyzacja muzyki organowej oraz wartościowych organów na terenie Białegostoku i regionu,
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów nutowych,
stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów Uczelni.

3. Formy działalności KNMO
organizowanie seminariów, kursów mistrzowskich oraz wykładów dotyczących muzyki organowej,
organizowanie wycieczek tematycznych mających na celu pogłębianie wiedzy z zakresu organoznawstwa. Przede wszystkim odwiedzane będą miejsca, w których znajdują sie najcenniejsze organy polskie. Wycieczki będą miały na celu zapoznanie studentów z zabytkowymi instrumentami, dzięki czemu będą mili sposobność grać utwory z kategorii muzyki dawnej na instrumentach z epoki.
praca nad wybranym repertuarem w ramach prób indywidualnych i zespołowych,
prezentacja własnych osiągnięć podczas koncertów,
współpraca z autorytetami z zakresu wykonawstwa muzyki organowej w ramach wspólnych projektów artystycznych,
realizacja wspólnych projektów artystycznych z udziałem innych ośrodków akademickich i instytucji artystycznych, 
organizowanie koncertów, konkursów i festiwali zarówno muzyki organowej jak i muzyki organowej i kameralnej,
pomoc w przygotowywaniu artykułów, prac licencjackich i magisterskich na temat muzyki organowej,
prowadzenie spotkań mających na celu poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu: organoznawstwa, form muzycznych, literatury organowej, kameralistyki organowej, gry liturgicznej, techniki i praktyki wykonawczej muzyki organowej jak i innych zagadnień mających związek z muzyką organową,
realizowanie nagrań płytowych.

4. Członkostwo w KNMO, prawa i obowiązki członków KNMO
Członkostwo (przez co rozumie się: prawo do wstąpienia, bycia członkiem jak i wystąpienia z organizacji) w KNMO jest dobrowolne.
Członkami mogą być studenci, absolwenci, pedagodzy Uczelni oraz inne osoby zainteresowane muzyką organową.
Liczba członków KNMO może ulegać zmianom w trakcie trwania działalności KNMO.
Członek ma prawo do:
uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych i realizowanych w ramach działalności KNMO,
występowania z własnymi inicjatywami i w miarę możliwości ich realizacji,
otrzymywania informacji odnośnie planu pracy KNMO.
Członek zobowiązany jest do:
aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji zadań KNMO.

5. Władze KNMO
Działalność KNMO podlega opiece merytorycznej ze strony Opiekuna KNMO – prof. dr hab. Jana Bokszczanina.
Opiekunem KNMO może być nauczyciel akademicki Uczelni będący samodzielnym pracownikiem naukowym.
Pracami KNMO kieruje Przewodniczący, który reprezentuje również KNMO wobec władz Uczelni i innych instytucji.
Przewodniczący wybierany jest spośród członków KNMO przez minimum 50% +1 głosów wszystkich członków KNMO na okres 1 roku akademickiego.
Przewodniczący może ubiegać się o reelekcję dowolną ilość razy.
Przewodniczący może odmówić pełnienia powierzonej mu funkcji jak również zrezygnować z pełnienia funkcji przewodniczącego w czasie trwania kadencji.
Przewodniczącego można odwołać z pełnionej funkcji, na wniosek co najmniej dwóch członków KNMO. Wniosek musi zostać poparty w głosowaniu, większością 50% +1 głosów wszystkich członków KNMO.

6. Źródła finansowania i pomoc materialna
KNMO może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń, sprzętu i instrumentów Uczelni do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z regułami korzystania z pomieszczeń uczelnianych.
Działalność KNMO jest wspomagana finansowo przez Uczelnię w miarę możliwości i w porozumieniu z władzami Uczelni.
Władze KNMO mogą zwracać się o pomoc finansową do sponsorów państwowych i prywatnych.