Koło Naukowo-Artystyczne Muzyki Dawnej

dr hab. Piotr Zawistowski - opiekun Koła Naukowo-Artystycznego Muzyki Dawnej

Statut KNAMD

1. Siedziba Koła Muzyki Dawnej
Koło artystyczno – naukowe MUZYKA DAWNA obejmuje swoją działalnością studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5 (zwanego dalej Uczelnią). Siedzibą Koła Muzyki Dawnej jest Uczelnia.

2. Cele i zadania Koła Muzyki Dawnej
- poszerzanie i pogłębianie wiedzy z dziedziny historii, form muzycznych, techniki wokalnej i instrumentalnej z zakresu muzyki dawnej
- rozwijanie życia naukowego i artystycznego członków Koła
- rozwijanie współpracy naukowej artystycznej z innymi zespołami muzyki dawnej
- promowanie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku
- integracja środowiska studentów różnych kierunków Uczelni zainteresowanych tematyką muzyki dawnej
- integracja środowiska muzycznego Białegostoku
- propagowanie historycznie poprawnego wykonawstwa muzyki dawnej
- prowadzenie badań naukowych w celu pogłębienia wiedzy w zakresie teorii i praktyki wykonawczej z zakresu muzyki dawnej
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów nutowych
- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów i pedagogów uczelni
- działalność na rzecz społeczności lokalnych, regionalnych
- wymiana międzynarodowa

3. Formy działalności Koła Muzyki Dawnej
- organizowanie seminariów, wykładów oraz warsztatów dotyczących teorii i wykonawstwa muzyki dawnej
- praca nad wybranym repertuarem w ramach prób indywidualnych, sekcyjnych i całościowych
- prezentacja własnych osiągnięć podczas koncertów
- współpraca z autorytetami z zakresu wykonawstwa muzyki dawnej w ramach wspólnych projektów artystycznych
- realizacja wspólnych projektów artystycznych z udziałem innych osrodków akademickich i instytucji artystycznych
- przygotowanie artykułów, prac licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich poruszających problematykę z obszaru muzyki dawnej

4. Członkowie Koła Muzyki Dawnej
Przynależność do Koła jest dobrowolna. Członkami mogą być studenci, absolwenci, pedagodzy Uczelni oraz artyści – muzycy zainteresowani teorią i praktyką wykonawczą muzyki dawnej
Członek ma prawo:
- uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych w ramach działalności Koła
- występować z własnymi inicjatywami i w miarę możliwości uzyskiwać pomoc w ich realizacji
- otrzymywać informacje odnośnie planu pracy Koła
Członek zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji zadań Koła Muzyki Dawnej.

5. Władze Koła Muzyki Dawnej
Działalność Koła podlega opiece merytorycznej ze strony opiekuna Koła. Pracami Koła kieruje Zarząd złożony z trzech osób, który reprezentuje również Koło wobec Władz Uczelni i innych instytucji. Zarząd wybierany jest spośród pedagogów i studentów Uczelni przez minimum 2/3 wszystkich członków Koła na okres 2 lat. Zmiany w Statucie dokonywane są większością 50% + 1 głosów wszystkich członków Koła.

6. Źródła finansowania i pomoc materialna
Koło może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń, sprzętu i instrumentów Uczelni do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z regułami korzystanie z pomieszczeń uczelnianych. Działalność Koła jest wspomagana finansowo przez Uczelnię w miarę możliwości i w porozumieniu z władzami uczelni. Władze Koła mogą zwracać się o pomoc finansowa do sponsorów państwowych i prywatnych.
Zarząd Koła Naukowo – Artystycznego Muzyki Dawnej przy Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Filii UMFC w roku akademickim 2020/2021:

stud. Adrian Brzoska – przewodniczący zarządu
stud. Michał Orzołek – członek zarządu
stud. Damian Sorota – członek zarządu

Plan działań Koła w roku akademickim 2020/2021:
Przygotowanie XVI-wiecznej kompozycji o tematyce bożonarodzeniowej utrzymanej w technice alternatim polifoniczno-chorałowego oraz wykonanie utworu w ramach koncertu – styczeń 2021.
Organizacja seminarium pt. Współczesne wykonawstwo dawnej polifonii w kontekście dokonań najwybitniejszych zespołów – kierunki estetyczne (I semestr 2020/2021).
Wykład problemowy pt. Chóralna polifonia sakralna i świecka muzyka ansamblowa jako dwie artystyczne kontrpropozycje kształtujące wykonawstwo (II semestr 2020/2021).
Przygotowanie i wykonanie programu koncertowego pt. Jak w dawnych wiekach śpiewano złożonego z utworów epoki średniowiecza oraz renesansu, opatrzonego komentarzem słownym, adresowanego do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Warsztaty z zakresu śpiewu w kameralnym zespole wokalnym (dwie sesje, po jednej w każdym semestrze).
Wykład problemowy pt. Rola basso continuo w polifonii wokalnej wczesnego baroku z udziałem ad. dr Anny Krzysztofik-Buczyńskiej (II semestr 2020/2021).
Basso continuo jako fundament polifonicznej faktury wokalnej – praca nad programem złożonym z utworów wczesnego baroku na zespół wokalny i/lub głos solowy i basso continuo – zadanie realizowane we współpracy z ad. dr Anną Krzysztofik-Buczyńską; prezentacja efektów pracy w formie koncertu/ występu publicznego.