Koło Naukowe Edukacji Muzycznej

Regulamin Koła Naukowego Edukacji Muzycznej

 1. Siedziba

Koło Naukowe Edukacji Muzycznej (KNEM) obejmuje swoją działalnością studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Filia w Białymstoku Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki przy ul. Kawaleryjskiej 5 (zwanej dalej Uczelnią). Siedzibą Koła Naukowego Edukacji Muzycznej jest Uczelnia.

 1. Cele i zadania Koła Naukowego Edukacji Muzycznej:

Celami działalności są:

 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Koła,
 • Rozwijanie zainteresowań naukowych i działalności artystyczno- pedagogicznej członków Koła,
 • Rozwijanie współpracy naukowej i artystycznej z innymi ośrodkami,
 • Promowanie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Filia w Białymstoku Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki,
 • Integracja środowiska studenckiego wokół działalności pedagogicznej,
 • Popularyzacja nowatorskich, zweryfikowanych naukowo metod kształcenia artystycznego,
 • Promocja wiedzy na temat rozwoju muzycznego dzieci i młodzieży.
 1. Formy działalności
 • Organizacja spotkań o charakterze naukowym, dotyczących sztuki i edukacji muzycznej,
 • Organizacja oraz udział w konferencjach naukowych, sympozjach, festiwalach, konkursach,
 • Organizacja wewnętrznych dyskusji związanych z zainteresowaniami członków Koła,
 • Współpraca z kołami naukowymi innych uczelni oraz innymi instytucjami,
 • Publikowanie materiałów naukowych, jak również materiałów związanych z działalnością Koła,
 • Informowanie społeczności studenckiej o działalności Koła,
 • Organizowanie i udział w wyjazdach o charakterze naukowym i warsztatowym.
 1. Członkowie Koła Naukowego Edukacji Muzycznej
 • Przynależność do Koła Naukowego Edukacji Muzycznej jest dobrowolna,
 • Członkami Koła Naukowego Edukacji Muzycznej mogą być studenci i pracownicy naukowi Uczelni oraz absolwenci uczelni.
 • Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. W razie wątpliwości Zarząd może podjąć uchwałę o przyjęciu albo nieprzyjęciu w poczet członków,
 • Złożenie Deklaracji członkowskiej jest równoznaczne ze zobowiązaniem się kandydata do przestrzegania regulaminu oraz uchwał podjętych przez władze Koła Naukowego,
 • Skreślenie z listy członków Koła następuje poprzez rezygnację złożoną na ręce Zarządu,
 • Członkowie Koła Naukowego zobowiązani są do składania sprawozdania Rektorowi UMFC ze swojej działalności za ubiegły rok akademicki do dnia 31 października każdego roku.

Członek ma prawo:

 • Uczestniczyć w spotkaniach imprezach oraz warsztatach organizowanych przez Koło,
 • Występować z własnymi inicjatywami i w miarę możliwości uzyskiwać pomoc w ich realizacji,
 • Otrzymywać informacje o planach pracy Koła Naukowego,
 • Brać udział w wyborach władz Koła Naukowego Edukacji Muzycznej w (formie czynnej i biernej),
 • Korzystać z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła.

 Członkowie zobowiązani są:

 • Brać czynny udział w pracach Koła Naukowego Edukacji Muzycznej,
 • Podporządkowywać się uchwałom Zarządu.
 • Godnie reprezentować Koło Naukowe i propagować cele regulaminowe.
 1. Władze Koła Naukowego Edukacji Muzycznej
 • Do władz koła należy zarząd oraz Walne Posiedzenie członków Koła Naukowego
 • Pracami Koła Naukowego Edukacji Muzycznej kieruje Zarząd złożony z trzech osób, który reprezentuje również KNEM wobec Władz Uczelni i innych instytucji,
 • Zarząd wybierany jest podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów na okres dwóch lat,
 • Działalność Koła Naukowego podlega opiece ze strony opiekuna koła naukowego,
 • Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Koła oraz na żądanie, co najmniej połowy członków Koła,
 • Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych.
 1. Źródła finansowania

Działalność Koła Naukowego Edukacji Muzycznej jest wspomagana finansowo przez Uczelnię w miarę możliwości i w porozumieniu z władzami Uczelni. Władze mogą zwracać się o pomoc finansową do sponsorów prywatnych i państwowych. Koło Naukowe Edukacji Muzycznej może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń i sprzętu Uczelni do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z regułami korzystania z pomieszczeń Uczelnianych.

 1. Zmiana Statutu
 • Zmiany w Statucie dokonywane są większością głosów wszystkich członków Koła Naukowego Edukacji Muzycznej.
 • Projekty zmian do Statutu Koła Naukowego może wnosić każdy członek Koła Naukowego. 
 1. Rozwiązanie Koła Naukowego
 • Rozwiązanie Koła jest dokonywane na mocy decyzji Rektora UMFC lub Walnego Zgromadzenia Członków,
 • Rozwiązanie organizacji może nastąpić na podstawie decyzji Senatu podjętej na wniosek Rektora,
 • Rozwiązanie organizacji powoduje wykreślenie jej z rejestru.

 

Zeszyt naukowy

 • Plan działań koła 2022/2023

  Plany artystyczne:
  * Współpraca uczestników Koła Naukowego w organizacji koncertu „Caritas”
  * Przygotowanie i prowadzenie koncertu w ramach „Środowych poranków muzycznych”
  * Przygotowanie i prowadzenie audycji muzycznej w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku
   
  Plany dydaktyczne:
  * Prowadzenie warsztatów muzycznych dla dzieci
  * Wymiana doświadczeń studentów w ramach warsztatów muzycznych wspierających przygotowanie do zawodu nauczyciela muzyki i rytmiki
  * Upowszechnianie nauki muzyki poprzez social media
  * Tworzenie scenariuszy zajęć, audycji lekcji muzyki możliwych do wykorzystania w ramach kształcenia muzycznego na etapach edukacji w przedszkolu oraz szkole podstawowej
   
  Plany naukowe:
  * Czynny udział członków Koła Naukowego w konferencjach naukowych
  * Dążenie do powstania studenckich zeszytów naukowych celem zamieszczania w nich efektów działań studenckich: artykułów i scenariuszy przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych i artystycznych
   
  Inne inicjatywy:
  * Współtworzenie wydarzeń kulturalnych i naukowych
   
  Rozwój współpracy:
  * Ze szkołami i przedszkolami na terenie Białegostoku i miejscowości sąsiadujących
  * Z innymi kołami naukowymi
  * Z organizacjami porządkowymi