Koło Naukowe Pianistów

dr hab. Olga Anikiej - opiekun Koła Pianistów

Przewodniczący: Katarzyna Dakowicz
Wiceprzewodniczący: Marcin Rogalski

1. Siedziba Koła Naukowego
Koło działa przy Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej – Pracowni Fortepianu, Klawesynu i Organów. Siedzibą Koła Pianistów jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej
i Wokalistyki, zwany dalej „Uczelnią”.

2. Cele i zadania Koła Naukowego Pianistów
popularyzacja muzyki fortepianowej oraz poszerzanie wiedzy naukowej związanej z literaturą fortepianową,
wymiana doświadczeń między członkami Koła,
rozwój i promocja działalności artystycznej członków Koła,
integracja środowiska muzycznego – zwłaszcza pianistów i miłośników muzyki fortepianowej,
stworzenie pola do swobodnej dyskusji na tematy związane z muzyką fortepianową,
propagowanie dbałości o instrumenty (fortepiany) wśród studentów uczelni.

3. Formy działalności
organizacja audycji wewnątrzuczelnianych, koncertów studentów klasy fortepianu,
organizacja warsztatów w formie masterclass, seminariów i wykładów dotyczących wykonywania muzyki fortepianowej,
prowadzenie strony internetowej zrzeszającej członków Koła i sympatyków,
współpraca z instytucjami kulturalnymi,
wymiana nagrań muzyki fortepianowej i literatury specjalistycznej między członkami Koła,
organizowanie wyjazdów na wydarzenia muzyczne,
pogłębianie współpracy z absolwentami klasy fortepianu podczas wspólnych koncertów, jak również z wykładowcami uczelni i znanymi osobistościami ze świata muzycznego.

4. Członkowie Koła Naukowego Pianistów
Członkostwo w kole jest dobrowolne. Koło zrzesza studentów, pianistów, absolwentów uczelni i miłośników muzyki fortepianowej.
Członek ma prawo do:
swobodnego wyrażania opinii podczas dyskusji i zebrań koła,
zgłaszania własnych projektów artystycznych i pomysłów dotyczących organizacji wydarzeń związanych z działalnością Koła,
czynnego uczestnictwa w organizowanych przez Koło warsztatach w formie masterclass,
czynnego udziału w prowadzeniu strony internetowej Koła.
Członek zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w pracach Koła oraz przestrzegania statutu Koła.

5. Władze Koła Naukowego Pianistów
Władzę Koła stanowi Zarząd złożony z Przewodniczącego Koła oraz Wiceprzewodniczącego.
Prezes Koła kieruje jego pracą oraz reprezentuje jego działalność wobec władz uczelni i innych instytucji kulturalnych. Przewodniczący Koła jest wybierany przez członków Koła na okres 1 roku. W razie absencji Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący. Nad działalnością Koła czuwa opiekun naukowy wybierany spośród pracowników naukowych uczelni.

6. Źródło finansowania i pomoc materialna
Działalność Koła Naukowego Pianistów jest wspomagana finansowo przez Uczelnię w miarę możliwości i w porozumieniu z władzami Uczelni. Władze mogą zwracać się o pomoc finansową do sponsorów prywatnych i państwowych. Środki finansowe mogą pochodzić z dotacji, grantów, darowizn i sponsoringu.
Koło może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń i sprzętu Uczelni do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z regułami korzystania z pomieszczeń uczelnianych.