Koło Naukowo-Artystyczne Muzyki Sakralnej

dr Karolina Mika - opiekun Koła Naukowo-Artystycznego Muzyki Sakralnej

Regulamin

1. Siedziba Koła Muzyki Sakralnej

Koło Naukowo-Artystyczne Muzyki Sakralnej obejmuje swoją działalnością studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku. Siedziba Koła znajduje się w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5.

2. Cele i zadania Koła Muzyki Sakralnej

• poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Koła z dziedziny prawodawstwa, historii, form, praktyki wykonawczej oraz literatury muzyki sakralnej Kościoła rzymskokatolickiego
• rozwijanie życia naukowego i artystycznego członków Koła
• rozwijanie współpracy naukowej i artystycznej z innymi ośrodkami
• promowanie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki
• popularyzacja oraz podnoszenie poziomu wykonawstwa muzyki sakralnej

3. Formy działalności Koła Muzyki Sakralnej

• organizacja spotkań o charakterze naukowym, dotyczących zarówno historii, jak i perspektyw rozwoju muzyki sakralnej
• organizacja warsztatów, seminariów; współpraca z innymi instytucjami
• organizacja wyjazdów na seminaria, warsztaty, konferencje naukowe
• prezentowanie własnych osiągnięć poprzez muzyczne przygotowanie Liturgii, jak również
w ramach koncertów muzyki sakralnej
• zamieszczanie informacji dotyczących działalności Koła na stronie internetowej Uczelni
• współpraca z kołami naukowymi innych uczelni oraz innymi kołami naukowymi działającymi
w Uczelni

4. Członkowie Koła Muzyki Sakralnej

Członkiem Koła może zostać każdy kto:
• jest studentem, doktorantem lub pedagogiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina;
• jest zainteresowany tematyką związaną z działalnością Koła;

Członkowie mają prawo do:
• czynnego i biernego prawa wyborczego;
• udziału we wszystkich formach działalności Koła;
• uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków;
• wnioskowania w każdej sprawie dotyczącej Koła;
• zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących pracy Koła oraz zarządu Koła;
• korzystania z dostępnych dla Koła środków;

Członkowie mają obowiązek:
• postępowania zgodnego prawem obowiązującym w Uniwersytecie;
• postępowania zgodnego ze statutem Koła;
• aktywnego zaangażowania w pracach na rzecz Koła;
• uczestnictwa w spotkaniach Koła;
• stosowania się do uchwał zarządu Koła;
• godnego reprezentowania Koła;
• rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków;

5. Władze Koła Muzyki Sakralnej

• władzę wykonawczą Koła sprawuje Zarząd
• Zarząd jest wybierany na roczną kadencję
• Wyboru Zarządu Organizacji dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym
• Przewodniczący ponosi odpowiedzialność za działalność Koła przed władzami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
• działalność Koła podlega opiece merytorycznej ze strony opiekuna Koła

6. Źródła finansowania i pomoc materialna

• działalność Koła jest wspomagana finansowo przez Uczelnię w miarę możliwości i w porozumieniu z władzami Uczelni
• władze Koła mogą zwracać się o pomoc finansową do sponsorów państwowych, kościelnych i prywatnych
• Koło może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń, sprzętu i instrumentów Uczelni do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z regułami korzystania z pomieszczeń uczelnianych

Zarząd Koła Naukowo-Artystyczne Muzyki Sakralnej przy Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Filii UMFC w roku akademickim 2020/2021:

mgr Łukasz Koliński – przewodniczący zarządu
Adam Jasiński członek zarządu
Adam Kantor – członek zarządu
Plan działań Koła w roku akademickim 2020/2021:

Wykład problemowy on-line pt.: „Interpretacja rytmiczno-agogiczna responsorium Hodie nobis caelorum Rex z Breviarium Sarisburiense na podstawie zachowanych źródeł adiastematycznych”.
Przygotowanie – dr Karolina Mika. 21.12.2021.
Przygotowanie koncepcji programu oraz wykonanie projektu muzyczno-liturgicznego pt. Dialog muzyczny w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Projekt wskazywać będzie na muzykę, jako istotny fundament budowania dialogu pomiędzy wyznaniami chrześcijańskiej Europy. Termin – 18.01.2021 – 25.01.2021.
W przypadku braku możliwości zrealizowania projektu w przestrzeni sakralnej (publicznej) – projekt ten ujęty zostanie formą seminarium on-line.
Warsztaty otwarte śpiewu gregoriańskiego w ujęciu semiologii gregoriańskiej:
02. 2021 – Of. III Eripe me de inimicis meis oraz In. IV Nos autem gloriari oportet.
18-19.03.2021 – Improperia w ujęciu notacji laońskiej oraz
sanktgalleńskiej.
Przygotowanie projektu muzyczno-liturgicznego pt. „Via Crucis – liturgia Drogi Krzyżowej ujęta muzycznym komentarzem śpiewu gregoriańskiego, polifonii wokalnej dawnych mistrzów oraz sztuki improwizacji organowej”. Kościół pw. św. Kazimierza w Białymstoku (26.03.2021).
Inauguracja cyklu Konwersatoriów Koła Muzyki Sakralnej pt. „Podróż
z graduałem – szlakiem europejskich ośrodków muzyki sakralnej”. Temat I Konwersatorium: „800 lat tradycji muzycznych Katedry Notre Dame w Paryżu – czy muzyka może spłonąć?”. (II poł. kwietnia 2021)
Seminarium muzyki sakralnej pt. „Śpiew gregoriański jako łup sztuki – wyzwania i dylematy stylistyczne w wykonawstwie repertuaru organowego oraz polifonii wokalnej z zastosowaniem technik cantus firmus oraz alternatim” (14.05.2021).