Koło Instrumentalistyki Perkusyjnej

Koło zostało założone w lutym 2024 roku w Białymstoku. Powstało z myślą o aktywnym rozwoju artystycznym młodych muzyków oraz promocji muzyki perkusyjnej, poprzez organizowanie koncertów i spotkań z autorytetami ze świata perkusji na terenie Polski oraz za granicą. 

Regulamin Wydziałowego Koła Instrumentalistyki Perkusyjnej (WKIP) (dr Mariusz Mocarski - opiekun)
1. Siedziba Koła Naukowego
Wydziałowe Koło Instrumentalistyki Perkusyjnej obejmuje swoją działalnością przede wszystkim studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Filii w Białymstoku, przy ul. Kawaleryjskiej 5 (zwanego dalej Uczelnią).
Siedzibą Wydziałowego Koła Instrumentalistyki Perkusyjnej jest Uczelnia.
2. Cele i zadania Koła Naukowego
- popularyzacja muzyki perkusyjnej oraz poszerzanie wiedzy naukowej związanej z literaturą perkusyjną,
- wymiana doświadczeń między członkami Koła,
- rozwój i promocja działalności artystycznej członków Koła,
- integracja środowiska muzycznego – zwłaszcza perkusistów i miłośników muzyki perkusyjnej,
- stworzenie pola do swobodnej dyskusji na tematy związane z muzyką perkusyjną,
- propagowanie dbałości o instrumenty perkusyjne oraz ich historię i pochodzenie, wśród studentów uczelni,
- spotkania z autorytetami w dziedzinie muzyki perkusyjnej,
- spotkania z producentami instrumentów perkusyjnych.
3. Formy działalności
- organizacja audycji wewnątrzuczelnianych, koncertów studentów klasy perkusji,
- organizacja warsztatów w formie masterclass, seminariów i wykładów dotyczących wykonywania muzyki perkusyjnej,
- prowadzenie strony internetowej zrzeszającej członków Koła i sympatyków,
- współpraca z instytucjami kulturalnymi,
- wymiana nagrań muzyki perkusyjnej i literatury specjalistycznej między członkami Koła,
- organizowanie wyjazdów na wydarzenia muzyczne,
- pogłębianie współpracy z absolwentami klasy perkusji podczas wspólnych koncertów, jak również z wykładowcami uczelni i znanymi osobistościami ze świata muzycznego.
4. Członkowie Wydziałowego Koła Instrumentalistyki Perkusyjnej
- Członkostwo w kole jest dobrowolne. Koło zrzesza studentów, perkusistów, absolwentów uczelni i miłośników muzyki perkusyjnej.
- Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji na skutek podjęcia decyzji przez Zarząd. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Członek ma prawo do:
- swobodnego wyrażania opinii podczas dyskusji i zebrań Koła,
- zgłaszania własnych projektów artystycznych i pomysłów dotyczących organizacji wydarzeń związanych z działalnością Koła,
- czynnego uczestnictwa w organizowanych przez Koło warsztatach w formie masterclass,
- czynnego udziału w prowadzeniu strony internetowej Koła.
Członkowie mają obowiązek:
- postępowania zgodnego prawem obowiązującym w Uniwersytecie,
- postępowania zgodnego z regulaminem Koła,
- aktywnego zaangażowania w pracach na rzecz Koła,
- uczestnictwa w spotkaniach Koła,
- stosowania się do uchwał zarządu Koła,
- godnego reprezentowania Koła,
- rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków.

Członek zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w pracach Koła oraz przestrzegania regulaminu Koła.
Utrata członkostwa następuje:
a) w przypadku postępowania członka niezgodnie ze statutem Koła, statutem Uczelni lub w inny naruszający godność studenta/doktoranta /miłośnika perkusji sposób,
b) na skutek braku zaangażowania w działalność Koła,
c) w przypadku rezygnacji członka,
d) w przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
e) w przypadku śmierci członka.
W przypadkach określonych w punktach a)–b), Zarząd podejmuje decyzję wykluczającą członka. Od decyzji wykluczającej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W przypadkach określonych w punktach c)–e) członkostwo wygasa z chwilą wpłynięcia pisma o rezygnacji, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w chwili śmierci, a Zarząd wykreśla osobę z listy członków.
5. Władze Wydziałowego Koła Instrumentalistyki Perkusyjnej
Władzę Koła stanowi Zarząd złożony z Przewodniczącego Koła oraz dwóch Wiceprzewodniczących.
Członkowie Zarządu zobowiązani są do reprezentacji Koła.
Przewodniczący Koła kieruje jego pracą oraz reprezentuje jego działalność wobec władz uczelni ,instytucji kulturalnych i innych podmiotów.
Przewodniczący Koła jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Koła na okres 1 roku zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
W razie absencji Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący.
Wiceprzewodniczący Koła jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Koła na okres 1 roku zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków .
Nad działalnością Koła czuwa opiekun naukowy wybierany spośród pracowników naukowych uczelni, który wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji.

6. Źródło finansowania i pomoc materialna
Działalność Wydziałowego Koła Instrumentalistyki Perkusyjnej może być wspomagana finansowo przez Uczelnię na zasadach w niej obowiązujących. Władze mogą zwracać się o pomoc finansową do sponsorów prywatnych i państwowych. Środki finansowe mogą pochodzić z dotacji, grantów, darowizn i sponsoringu.
7. Sprawozdania
Zarząd Wydziałowego Koła Instrumentalistyki Perkusyjnej zobowiązuje się do składania Rektorowi UMFC sprawozdań ze swojej działalności do dnia 31 października, za ubiegły rok akademicki.
W przypadku przyznania przez Rektora UMFC środków finansowych na działalność, Koło zobowiązane jest do złożenia Rektorowi UMFC sprawozdania i rozliczenia ze środków otrzymanych w danym roku akademickim, w terminie ustalonym przez Rektora UMFC.
8. Tryb uchwalania regulaminu
Wszelkie zmiany regulaminu koła uchwala z Walne Zebranie Członków. Zmiana regulaminu może być dokonana na wniosek 1/3 członków .
Zmiana regulaminu wymaga zawsze kworum – przynajmniej 1/2 wszystkich członków Koła oraz podjęcia uchwały większością kwalifikowaną 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.
Zarząd Wydziałowego Koła Instrumentalistyki Perkusyjnej zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Rektora UMFC na piśmie o zmianach regulaminu Koła, nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania zmiany. Do informacji dołączona będzie dokumentacja potwierdzająca dokonanie zmian, w tym protokół.
9. Decyzja o rozwiązaniu Koła
Rozwiązanie Wydziałowego Koła Instrumentalistyki Perkusyjnej następuje na podstawie decyzji członków Koła, podjętej zgodnie z postanowieniem regulaminu.

Z wnioskiem o rozwiązanie mogą wystąpić członkowie w liczbie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków (kworum) lub Opiekun Koła, podczas Walnego Zebrania. Podjęcie decyzji o rozwiązania Koła wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.
Wydziałowe Koło Instrumentalistyki Perkusyjnej może rozwiązać również Rektor UMFC, w drodze decyzji administracyjnej jeżeli Koło rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Statut UMFC, regulamin studiów lub regulamin Koła.
Wniosek o rozwiązanie może być złożony w szczególności w przypadku zaistnienia sytuacji takich jak:
a) brak sprawozdawczości wobec władz Uczelni,
b) rażącego lub uporczywego naruszania przepisów ustawowych, statutu Uczelni lub statutu Koła,
c) braku aktywnej działalności na rzecz Uczelni w okresie 2 lat od daty złożenia wniosku,
d) rażącego naruszania przepisów obowiązujących w Uczelni.
W przypadku rozwiązania Koła wszelkie posiadane środki finansowe i materialne przekazywane są Uczelni.