Chopin-Górecki

Festiwal i kurs muzyczny „Chopin–Górecki”

11-20 lipca 2024 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w 25 edycji Festiwalu i kursu muzycznego „Chopin–Górecki”, który odbędzie się w dniach 11-20 lipca 2024 r. W ramach tegorocznej edycji kursu oferujemy Państwu m. in. cztery 45 minutowe indywidualne lekcje pod okiem najlepszych pedagogów naszej Uczelni, wykłady czy pełną atrakcji wycieczkę do miejsca narodzin Fryderyka Chopina- Żelazowej Woli. 

Pierwszy Festiwal i kurs muzyczny Chopin-Górecki odbył się w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina dwadzieścia lat temu. Przez te wszystkie lata stał się jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Uczelni. Z roku na rok na kurs przyjeżdża duża liczba uczestników a w koncertach uczestnicy coraz większa liczba gości. Festiwal od dwudziestu lat promuje kulturę i muzykę polską. Utwory kompozytorów począwszy od Chopina, przez Szymanowskiego, Lutosławskiego aż po Góreckiego są źródłem inspiracji dla artystów i innych współczesnych kompozytorów.

Co roku gościmy uczestników z całego świata. Odwiedzili nas studenci z USA, Francji, Belgi, Włoch, Korei Płdn., Japonii, Chin oraz oczywiście z Polski. Lekcje w takich specjalnościach jak gra na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, flecie, lekcje śpiewu, kompozycji prowadzą wybitni pedagodzy, na co dzień będący nauczycielami akademickimi w UMFC. 

Poza lekcjami indywidualnymi podczas festiwalu odbywają się również koncerty. Na scenie Sali koncertowej wystąpili KWADROFONIK, KAPELA ZE WSI WARSZAWA, proMODERN, DOROTA MIŚKIEWICZ z zespołem, SZYMANOWSKI QUARTET, DUO GRANAT. Co roku ogromnym zainteresowaniem cieszą się wykłady prowadzone przez profesorów z Uniwersytetu. Dodatkową atrakcją kursu jest wycieczka do Żelazowej Woli, gdzie uczestnicy festiwalu relaksują się przy muzyce Fryderyka Chopina.
 

 • ZGŁOSZENIA I OPŁATY

  ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenie na kurs odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, który dostępny jest pod linkiem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2024 r.
   

  OPŁATY
  - dla uczestników z Polski wynosi: 1800 PLN (bez akompaniamentu) lub 2 200 PLN (z akompaniamentem)
  - dla uczestników z zagranicy 600 EUR (bez akompaniamentu) lub 800 EUR (z akompaniamentem)
  - dla
  uczestników z zagranicy 660 USD (bez akompaniamentu) lub 880 USD (z akompaniamentem)
  Uwaga: Lekcje mistrzowskie specjalności "Śpiew" odbywają się wyłącznie z akompaniamentem. Koszty: dla uczestników z Polski 2 200 PLN, dla uczestników z zagranicy 800 EUR lub 880 USD. 

  Opłatę za kurs należy wpłacić na konto uczelni z dopiskiem Chopin-Górecki 2024 
  BIC/SWIFT: ALBPPLPW  
  IBAN: PL 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131 – dla wpłat w PLN

  IBAN: PL 82 2490 0005 0000 4600 9732 0699 - dla wpłat w EUR
  IBAN: PL 94 2490 0005 0000 4600 5618 2298 - dla wpłat w USD


   

   

 • Regulamin kursu

  Regulamin Międzynarodowego Festiwalu i Kursu muzycznego „Chopin-Górecki”

  § 1

  1.    Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu i Kursu muzycznego „Chopin-Górecki”, zwanego dalej „Kursem” jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 2,    00-368 Warszawa, NIP 525-000-77-15, REGON 000275702, zwany dalej jako „UMFC” lub „Organizator”.
  2.    Celem Kursu jest umożliwienie muzykom z całego świata (dalej zwanym jako Uczestnicy) doskonalenia swoich umiejętności muzycznych oraz rozwijania talentu poprzez udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez najlepszych pedagogów, będących na co dzień pedagogami UMFC.
  3.    W ramach Kursu odbywają się zajęcia stacjonarne w budynku UMFC przy ul. Okólnik 2 w Warszawie, w następujących specjalnościach: gra na fortepianie, kameralistyka fortepianowa, gra na skrzypcach, śpiew, kompozycja.
  4.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych specjalności (poszerzenie oferty lub jej ograniczenie), o których mowa w ust. 3.

  § 2

  1.    Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty w określonym terminie na wskazany rachunek bankowy Organizatora. Wysokość opłaty, termin oraz numer rachunku bankowego będą udostępnione na stronie internetowej Kursu pod adresem:  https://chopin.edu.pl/sztuka/festiwale-konkursy-turnieje/chopin-gorecki
  2.    Uczestnik ma prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za Kurs w przypadku rezygnacji z Kursu nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym opłata nie podlega zwrotowi.
  3.    Uczestnikiem Kursu nie może zostać osoba, która nie ukończyła 16 roku życia. Istnieje możliwość przyjazdu uczestników młodszych z zastrzeżeniem fizycznej obecności opiekuna oraz uzyskaniem wcześniejszej pisemnej zgody JM Rektora UMFC.

  § 3

  1.    Zgłoszenia na Kurs odbywają wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie internetowej Kursu: https://chopin.edu.pl/sztuka/festiwale-i-konkursy/chopin-gorecki. Formularz należy wypełnić do dnia wskazanego na w/w stronie.
  2.    Obowiązuje limit 10 miejsc przypadających na jednego pedagoga. O zakwalifikowaniu się na Kurs decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.
  3.    Z powodu ograniczonej liczby miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

  § 4

  1.    Każdemu Uczestnikowi Kursu przysługują cztery 45 minutowe spotkania z wybranym pedagogiem. (lekcje będą odbywać się bez udziału akompaniatorów, lub z akompaniatorem po wcześniejszym wniesieniu opłaty przez uczestnika) w języku angielskim – bez tłumacza). Zajęcia w specjalności śpiew, ze względu na specyfikę ich prowadzenia, odbywać się będą wyłącznie z towarzyszeniem akompaniatora.
  2.    Uczestnik ma możliwość odbywania spotkań z udziałem akompaniatora zapewnionego przez UMFC, pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu.
  3.    Dzielenie zajęć indywidualnych pomiędzy dwóch lub więcej pedagogów, bez uzyskania wcześniejszej zgody Organizatora Festiwalu w formie pisemnej, jest zabronione.
  4.    Zajęcia odbywają się według ustalonego przez Organizatora harmonogramu. Pedagog nie ma obowiązku odpracowania lekcji w innym terminie w przypadku nieobecności Uczestnika, przy czym pedagog jest zobowiązany odpracować lekcje, które nie odbyły się z jego winy, w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem.

  § 5

  1.    Wszelkie formy utrwalania Kursu bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora w szczególności, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione. 

  § 6

  1.    Administratorem danych osobowych Uczestników i ich Rodziców/opiekunów prawnych przetwarzanych w związku z organizacją i przebiegiem Kursu, a następnie archiwizacją jego dokumentacji jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, reprezentowany przez Rektora UMFC.
  2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC, który nadzoruje przestrzeganie przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego
   iod@chopin.edu.pl
  3.    Dane w zakresie zawartym w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu zakwalifikowania na Kurs oraz dalszego w nim udziału na zasadach określonych w Regulaminie Kursu, m.in. w celu kontaktu z Państwem, realizacji Kursu, dokumentowania jego przebiegu, a następnie archiwizacji wytworzonej dokumentacji (art. 6 ust.1 lit a, e i f RODO).
  4.    Dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników UMFC zaangażowanych w procesy związane z realizacją Kursu, przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji dotyczącej Kursu, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Dane mogą zostać udostępniane innym odbiorcom (podmiotom zewnętrznym) jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie umowy, m.in. firmie Microsoft w związku z korzystaniem z dostarczanej usługi Office 365.
  5.    Podanie danych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skutecznej i prawidłowej organizacji i przebiegu Kursu. Niepodanie danych uniemożliwi udział w Kursie, natomiast brak zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku utrudni jego organizację i przebieg.
  6.    W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Państwu dalszy udział w Kursie, ale nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
  7.    Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych UMFC
  (iod@chopin.edu.pl).  
  8.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
  9.    Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem możliwości przetwarzania danych przez firmę Microsoft poza obszarem EOG, przy zachowaniu zasad ochrony danych przewidzianych w RODO.

  § 7

  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

   

 • Polityka prywatności - RODO

  Informacja na temat przetwarzania danych Kandydatów i Uczestników Festiwalu i Kursu Muzycznego „Chopin – Górecki 2024” organizowanego przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

  Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz dokumentacji dotyczącej przebiegu Festiwalu i Kursu Muzycznego Chopin Górecki (dalej: Kurs), jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 2 (dalej UMFC).

  Administrator danych informuje, że:

  1. Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@chopin.edu.pl.

  2. Państwa dane w zakresie zawartym w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu zakwalifikowania na Kurs oraz dalszego w nim udziału na zasadach określonych w Regulaminie Kursu, m.in. w celu kontaktu z Państwem, realizacji Kursu, dokumentowania jego przebiegu, rozliczeń finansowo-księgowych, a następnie archiwizacji wytworzonej dokumentacji (art. 6 ust.1 lit a, c,  e i f RODO).

  3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników UMFC zaangażowanych w procesy związane z realizacją Kursu, przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji dotyczącej Kursu, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Dane mogą zostać udostępniane innym odbiorcom (podmiotom zewnętrznym) jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie umowy, m.in. firmie Microsoft w związku z korzystaniem z dostarczanej usługi Office 365.

  4. Podanie danych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skutecznej i prawidłowej organizacji i przebiegu Kursu. Brak zgody na podanie danych uniemożliwi udział w Kursie, natomiast brak zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku utrudni jego organizację i przebieg. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku dane osób biorących udział w Kursie w postaci zdjęć lub filmów będą przetwarzane jedynie w celach promocyjnych Kursu i mogą zostać opublikowane na stronie internetowej i na stronach portali społecznościowych UMFC, a także pozostaną w dokumentacji tradycyjnej UMFC.

  5. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Państwu dalszy udział w Kursie, ale nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  6. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych UMFC (iod@chopin.edu.pl).

  7. W przypadku uznania, że dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych przy ul Stawki 1 w Warszawie.

  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

  9. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem możliwości przetwarzania danych przez firmę Microsoft poza obszarem EOG, przy zachowaniu zasad ochrony danych przewidzianych w RODO.