Katedra Organów i Klawesynu

Katedra Organów i Klawesynu została powołana w roku 1974 przez JM Rektora Prof. Tadeusza Wrońskiego, jako katedra międzyuczelniana. W skład członków Katedry wchodzili pedagodzy wyższych szkół muzycznych z Gdańska, Łodzi, Poznania i Wrocławia. 
Kierownictwo Katedry, od czasu jej powstania, sprawowali:
Prof. Feliks Rączkowski w latach 1974 -1976
Prof. Joachim Grubich 1976-1990, 1996-1999
Prof. Leszek Kędracki 1993-1996
Prof. Andrzej Chorosiński 1990-1993, 1999-2005, 2012-2016
Prof. Magdalena Czajka 2005-2012
Prof. Alina Ratkowska 2016 -
Katedra Organów i Klawesynu AMFC - po utworzeniu samodzielnych katedr lub zakładów w Akademiach Muzycznych Łodzi, Gdańska, Poznania i Wrocławia, od połowy lat 90, prowadzi działalność statutową w macierzystej uczelni. W jej skład wchodzili również pracownicy dydaktyczni filii uczelni w Białymstoku. Skład członków Katedry określany był przez prorektorów d.s. nauki w poszczególnych kadencjach.

HISTORYCZNE DOKONANIA KATEDRY
Budowa organów w Sali Koncertowej
Ważnym dokonaniem Katedry Organów i Klawesynu było sfinalizowanie budowy organów w Sali Koncertowej Uczelni. Komisja przetargowa pod przewodnictwem Rektora, prof. Kazimierz Gierżoda, po zapoznaniu się z ofertami 7 uczestniczących w przetargu firm organmistrzowskich z Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Szwajcarii i Szwecji, jednomyślnie zdecydowała o wyborze firmy Walcker. Firma Walcker postanowiła ufundować, z tytułu historycznych powiązań z Warszawą 15 głosowe organy, aktualnie znajdujące sie w Sali im. B. Rutkowskiego i 4 głosowy pozytyw przenośny.
W ROKU 1998 Z INICJATYWY KATEDRY ORGANÓW I KLAWESYNU ZOSTAŁY ZBUDOWANE 7 – GŁOSOWE ORGANY W SALI 149.
Aktualnie, w sali 438, po sprzedaży organów Firmy Kamiński, znajduje się XIX wieczny, ośmiogłosowy instrument z Holandii, z krótka oktawą, oraz trzymanuałowy instrument elektroniczny Firmy Johannus.

Instrumentarium klawesynowe:
William Dowd Model francuski (kopia N. Blanchet) 2 man.
Reinhard von Nagel model niemiecki (kopia M. Mietke) 2 man.
Bruce Kennedy model franko-flamandzki kopia Ruckers ravalement 2 man.
Jukka Ollikka model włoski Giusti 1 man.
Neupert współczesny klawesyn pedałowy 2 man.

Wydawnictwa Polskiej Muzyki Organowej
Z inicjatywy rektora prof. A. Chorosinskiego zostały wydane wszystkie dzieła organowe Feliksa Nowowiejskiego w roku 1994 oraz wszystkie dzieła organowe Mieczysława Surzyńskiego w roku 1995. W roku 2021 nakładem Chopin Univerity Press została wydana, pierwsza w obcojęzycznym tłumaczeniu książka Jona Lukvika Szkoła na organy.

Działając w oparciu o zapisy Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Statutu Akademii, katedra realizuje swoje zadania na następujących odcinkach:
- Koordynacja procesu dydaktycznego w zakresie przedmiotów kierunkowych.
- Tworzenie i realizacja ramowych planów nauczania przedmiotów kierunkowych. Na bazie tych programów, tworzenie programów „autorskich” przez pedagogów prowadzących wykłady przedmiotu głównego.
- Tworzenie planów polityki kadrowej w uczelni ze szczególnym uwzględnieniem zasady kreowania młodej kadry.
- Członkowie katedry uczestniczą również w kreowaniu kadry poza uczelnią, jako konsultanci , promotorzy i recenzenci w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych.
- Współpraca ze szkolnictwem II stopnia i innymi placówkami prowadzącymi klasy organów, udzielanie konsultacji indywidualnych oraz prowadzenie seminariów lub kursów mistrzowskich kierowanych przez pracowników katedry.
- Kreowanie działalności koncertowej, jako ważnego elementu, będącego sprawdzianem rezultatów pracy dydaktycznej, a jednocześnie służącego dla zdobywania praktyki estradowej, propagowaniu muzyki organowej i promocję utalentowanych studentów, i pracowników pomocniczych uczelni.
- Sprawowanie opieki merytorycznej na odcinku budownictwa organowego i ochrony zabytków. W tym zakresie współpraca z Kuriami Metropolitarnymi, zakładami organmistrzowskimi oraz Ośrodkami Dokumentacji Zabytków.
- Organizowanie, we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej, corocznych seminariów ogólnopolskich i międzynarodowych, w których, obok profesorów polskich uczelni, uczestniczyli m.in. M. Claire Alain, E. Krapf. L. Lohmann, J. Laukvik, F. Klinda, W. Zerer, Bernhard Gfrerer, G. Weinberger, R. Innig.

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, ZWIĄZANA Z AKTUALNYMI SPRAWAMI UCZELNI, WYDZIAŁU I SEKCJI ORGANÓW I KLAWESYNU
Katedra Organów i Klawesynu jest inicjatorem 2 międzynarodowych konkursów wykonawczych:

1. Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej
Dwie edycje konkursu odbyły się w latach 1993, 1998. Trzecia edycja konkursu, która zgodnie z 5 –letnim kalendarzem miała odbyć się w 2003 roku, została przygotowana i ogłoszona. Ze względu na brak dotacji konkurs został odwołany.
2. Międzynarodowego Konkursu Organowego
Pierwszy konkurs odbył się w roku 1997, w związku z ukończeniem budowy organów w Sali Koncertowej Akademii , uroczysta inauguracja organów odbyła się 1996 roku. Zaplanowany na rok 2002 II Międzynarodowy Konkurs Organowy, z powodów finansowych nie został ogłoszony.
Członkowi Katedry prowadza działalność koncertową w Polsce i na całym świecie, uczestniczą we wszystkich ważniejszych festiwalach w Polsce i Europie, zasiadają w jury konkursów międzynarodowych, są zapraszani do uczestnictwa w sympozjach i międzynarodowych sesjach naukowych. Sprawują również funkcje dyrektorów artystycznych międzynarodowych festiwali organowych, klawesynowych i kameralnych.

Doktorzy honoris causa i profesorowie honorowi
Profesor Joachim Grubich - Dr h. c. naszej uczelni
Profesor Andrzej Chorosiński - Dr h. c. Keimyung University Korea Południowa
Profesor Józef Serafin - Profesor honorowy UMFC

 • Skład Katedry

  prof. dr hab. Alina Ratkowska - Kierownik Katedry
  dr hab. Bartosz Jakubczak, prof. UMFC
  dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, prof. UMFC
  dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC
  ad. dr Krzysztof Garstka    
  as. dr Tomasz Soczek